Logo

Podpora účasti na zahraničných
veľtrhoch spoločnosti

Naša spoločnosť realizovala projekt s názvom „Podpora účasti na zahraničných veľtrhoch spoločnosti BOTTLING PRINTING s.r.o.“, reg. č. teda zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu SR.

Predmetom projektu bola podpora opakovanej účasti spoločnosti BOTTLING PRINTING s.r.o. na troch najvýznamnejších slovenských a rumunských veľtrhoch v odbore, a to v období rokov 2015 – 2017. Tieto veľtrhy s medzinárodným dosahom boli zamerané na baliace technológie, strojárstvo a technológie automatizácie výrobných procesov (vrátane označovania výrobkov a balenia). Celkovo bolo podporených našou účasťou šesť týchto veľtrhov.

Realizácia projektu prispela k zvýšeniu našej medzinárodnej konkurencieschopnosti a zvýšila možnosti medzinárodnej expanzie. Došlo k získaniu nových zákazníkov, rastu exportu a tržieb.

Na základe predchádzajúceho úspešného projektu naša spoločnosť realizuje nový projekt s názvom „Veľtrhy BOTTLING PRINTING 2019-2020“ reg. č. CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_167/0013542, ktorý je predložený na spolufinancovanie z Operačného programu Podnikanie a inovácie pre konkurencieschopnosť, teda zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu SR.

Cieľom tohto projektu je podpora individuálnej účasti spoločnosti BOTTLING PRINTING s.r.o. na slovenskom veľtrhu v roku 2019. Veľtrh je zameraný na baliace technológie, strojárstvo a technológie automatizácie výrobných procesov (vrátane označovania výrobkov a balení) - spoločnosť BOTTLING PRINTING s.r.o. tu bude prezentovať škálu svojich výrobkov v oblasti realizácie priemyselného značenia a kódovania.