Logo

Obchodné podmienky

 

spoločnosti techMARK SK s.r.o.
(ďalej len „VOP“)

1. Výklad pojmov

1.1 Zmluvou sa rozumie rámcová zmluva o dodávke tovaru, čiastková zmluva o dodávke tovaru uzavretá na základe rámcovej zmluvy o dodávke tovaru, ako aj zmluva o dodávke tovaru uzavretá medzi dodávateľom a objednávateľom, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú tieto VOP.
1.2 Dodávateľom sa rozumie spoločnosť techMARK SK. s.r.o., IČO 46653091, so sídlom Ventúrska 16, Bratislava 811 01, Slovenská republika, Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 06.04.2012 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.
1.3 Objednávateľom sa rozumie zmluvná strana, ktorá sa v zmluve zaviazala objednať od dodávateľa dodanie tovaru a zaplatiť za to cenu za dodanie.
1.4 Zmluvnými stranami sa rozumie dodávateľ a objednávateľ.
1.5 Tovarom sa rozumie tovar, ktorého špecifikácia je uvedená v zmluve alebo v inom dojednaní zmluvných strán.

2. Predmet VOP

2.1 Predmetom VOP je stanovenie práv a povinností zmluvných strán, ako aj ďalších podmienok, ktoré nie sú upravené v zmluve.

3. Všeobecné ustanovenia

3.1 Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy, ku ktorej sú pripojené, alebo v prípade, že je na tieto VOP v zmluve odkázané. Za pripojenie k zmluve sa považuje aj ich pripojenie ako prílohy emailu bez toho, aby boli tieto VOP obsiahnuté v rovnakom dokumente ako zmluva.
3.2 Tieto VOP sú taktiež neoddeliteľnou súčasťou všetkých zmlúv uzavretých ústnou formou, pokiaľ sú obom zmluvným stranám známe. V prípade, že je zmluva uzavretá v ústnej forme alebo dokonca konkludentným spôsobom, má dodávateľ právo obsah zmluvy písomne ​​potvrdiť. Ak tak urobí dodávateľ voči objednávateľovi v presvedčení, že jeho potvrdenie zachytáva obsah zmluvy verne, platí zmluva za uzavretú s obsahom uvedeným v potvrdení, aj keď vykazuje odchýlky od skutočne dohodnutého obsahu zmluvy. To platí len v prípade, že odchýlky uvedené v potvrdení menia skutočne dojednaný obsah zmluvy nepodstatným spôsobom a sú takého rázu, že by ich rozumný podnikateľ ešte schválil, a za podmienky, že objednávateľ tieto odchýlky neodmietne.

4. Predzmluvné rokovania

4.1 Všetky rokovania, ktoré majú následne viesť k uzavretiu zmluvy s výnimkou uvedenou v ust. čl. 5. VOP, sú predzmluvnými rokovaniami zmluvných strán, a dodávateľ teda nezodpovedá za to, že nedôjde k uzavretiu zmluvy.
4.2 Ak si strany poskytnú pri rokovaní o zmluve údaje a oznámenia, má každá zo strán právo viesť o nich záznamy, aj keď zmluva nebude uzavretá.
4.3 Ak niektorá zo zmluvných strán získa pri rokovaní o zmluve o druhej strane dôverný údaj alebo oznámenie, dbá, aby neboli zneužité, alebo aby nedošlo k ich prezradeniu bez zákonného dôvodu. Ak poruší túto povinnosť a ak sa obohatí tým, vydá druhej strane to, o čo sa obohatila.
4.4 Všetky dojednania urobené v rámci predzmluvného rokovania sú záväzné len vtedy, ak boli urobené písomnou formou a ak boli podpísané alebo písomne ​​odsúhlasené druhou zmluvnou stranou. Za písomnú formu je na tento účel vyžadovaná tiež výmena e-mailových či iných elektronických správ.

5. Objednávka, prijatie objednávky, zmluva

5.1 Návrhom na uzavretie zmluvy sa rozumie objednávka objednávateľa.
5.2 Za riadnu objednávku, tj návrh na uzavretie zmluvy v zmysle ustanovenia § 1731 OZ sa považuje iba taká objednávka, ktorá je takto objednávateľom výslovne označená (napr. v predmete správy alebo v jej obsahu) ako „záväzná“, „konečná“, či iným spôsobom obdobného významu. V prípade, že bude objednávka takto označená, považuje sa odpoveď, resp. prijatie objednávky, s akýmikoľvek dodatkami, odchýlkami, či akýmikoľvek novými dojednaniami, hoci sa jej podstatne nemenia podmienky objednávky, vždy za novú ponuku. Tiež pripojenie obchodných podmienok či odkaz na obchodné podmienky na prijatie objednávky sa považuje vždy za novú ponuku.
5.3 Každá objednávka musí obsahovať najmä:
- identifikáciu objednávateľa (obchodná firma, sídlo, IČO, DIČ);
- identifikáciu dodávateľa (obchodná firma, sídlo, IČO, DIČ);
- číslo objednávky a odkaz na zmluvu, ak je objednávka návrhom na uzavretie čiastkovej kúpnej zmluvy na základe rámcovej kúpnej zmluvy;
- dátum vystavenia objednávky a meno osoby vystavujúcej za objednávateľa objednávku;
- množstvo objednávaného tovaru a jeho presnú špecifikáciu (najmä označenie tovaru, akosť, rozmer, prevedenie, výrobná norma, účel použitia, odolnosť a iné špecifické vlastnosti);
- miesto dodania tovaru, pokiaľ ním nebude sídlo dodávateľa, a druh dopravy, pokiaľ nie sú tieto údaje obsiahnuté v predchádzajúcich zmluvných dojednaniach dodávateľa a objednávateľa, na základe ktorých je objednávka robená;
- cenu objednaného tovaru (na základe jej oznámenia zo strany dodávateľa v rámci predzmluvného jednania)
5.4 Za riadne prijatie objednávky dodávateľom v zmysle ustanovenia § 1740 OZ sa považuje iba také prijatie objednávky, ktoré je takto dodávateľom výslovne označené (napr. v predmete správy alebo v jej obsahu) ako „záväzné“, „konečné“, či označením dokumentu „Objednávka prijaté“ či iným spôsobom obdobného významu. Prijatie objednávky dodávateľom s akýmikoľvek dodatkami, odchýlkami, či akýmikoľvek novými dojednaniami, hoci sa ním podstatne nemení podmienky objednávky objednávateľa, sa vždy považuje za nový návrh na uzavretie zmluvy. Tiež pripojenie obchodných podmienok či odkaz na obchodné podmienky na prijatie objednávky dodávateľom sa považuje vždy za nový návrh na uzavretie zmluvy. V takom prípade je objednávateľ povinný prijať takýto nový návrh na uzavretie zmluvy najneskôr do 5 dní od doručenia vyššie uvedeného prijatia objednávky. Za bezvýhradné prijatie vyššie uvedeného prijatia objednávky sa považuje najmä slovné vyjadrenie: „Potvrdzujeme/Potvrdzujem prijatie.“.
5.5 Zmluva je uzatvorená okamihom, keď riadne prijatie objednávky nadobúda účinnosť.
5.6 V prípade, že je zmluva uzatváraná tak, že návrh na uzavretie zmluvy aj jeho prijatie sú obsiahnuté v jedinej listine, potom je zmluva uzavretá okamihom podpisu poslednej zmluvnej strany na tejto listine.

6. Dodacie podmienky

6.1 Dodávateľ je povinný dodať tovar objednávateľovi v súlade so zmluvou a v lehote uvedenej v zmluve. Ak je v zmluve dojednaný presný čas plnenia, majú zmluvné strany za nesporné, že nejde o fixný záväzok v zmysle ust. § 1980 OZ, pokiaľ tak nie je v zmluve výslovne uvedené aspoň odkazom na ust. § 1980 OZ.
6.2 Objednávateľ je povinný poskytnúť dodávateľovi všetku súčinnosť potrebnú na prevzatie tovaru v mieste dodania, najmä potvrdiť prevzatie tovaru podpisom dodacieho listu či odovzdávacieho protokolu vystaveného dodávateľom, zabezpečiť pripravené priestory a dodacie linky pre inštaláciu, montáž a uvedenie tovaru do prevádzky. Objednávateľ je ďalej povinný zaistiť účasť minimálne dvoch pracovníkov po celú dobu montáže a školenia. Ak objednávateľ neposkytne dodávateľovi všetku súčinnosť potrebnú na prevzatie tovaru, inštaláciu, montáž a uvedenie tovaru do prevádzky v mieste dodania, je objednávateľ povinný uhradiť dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % kúpnej ceny tovaru, ohľadne ktorého prevzatia je v omeškaní, za každý deň omeškania s prevzatím tovaru, a ďalej všetky náklady, ktoré neposkytnutím súčinnosti dodávateľovi vzniknú, najmä náklady na dopravu do miesta dodania a späť, skladné a pod.
6.3 V prípade omeškania objednávateľa s prevzatím tovaru dlhšieho ako 1 týždeň je dodávateľ ďalej oprávnený v súlade s ust. § 2126 OZ po predchádzajúcom písomnom upozornení objednávateľa a márnom uplynutí dodatočnej lehoty na prevzatie tovaru v dĺžke 14 dní od doručenia písomného upozornenia, tovar vhodným spôsobom predať.

7. Platobné podmienky

7.1 Ak nie je v zmluve uvedené inak, je objednávateľ povinný uhradiť dodávateľovi za dodaný tovar cenu uvedenú v zmluve tak, že pri podpise zmluvy uhradí dodávateľovi 50% ceny uvedenej v zmluve a to oproti dodávateľom vystavenej zálohovej faktúre. Zvyšných 50% uvedenej ceny v zmluve
objednávateľ uhradí dodávateľovi na základe dodávateľom vystavenej faktúry splatnej do 30 dní odo dňa dodania bezchybného tovaru do miesta dodania.

8. Montáž a zaškolenie

8.1 Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi školenie obsluhy tovaru v rozsahu 2 hodín bezplatne, ak nie je kúpnou zmluvou špecifikované inak. Termín montáže a školenia je zhodný s termínom dodania tovaru.

9. Prechod vlastníctva

9.1 Nebezpečenstvo škody na predmete dodania prechádza na objednávateľa okamihom podpisu odovzdávacieho protokolu.
9.2 Možnosť plne využívať predmet dodania prechádza na objednávateľa okamihom podpisu odovzdávacieho protokolu.
9.3 Vlastnícke právo k predmetu dodania prechádza na objednávateľa okamihom úplného uhradenia dodacej ceny.
9.4 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou hoci aj časti dodacej ceny o viac ako 30 kalendárnych dní má predávajúci právo predmet dodania objednávateľovi odobrať a už uhradenú časť dodacej ceny použiť na úhradu preukázateľne vzniknutých nákladov. Objednávateľ v takom prípade nesmie dodávateľovi brániť v odobratí predmetu dodania.
9.5 V prípade, že objednávateľ bude brániť dodávateľovi v odobratí predmetu dodania v rozpore s čl. 9. ods. 9.4 VOP, vzniká dodávateľovi právo na zmluvnú pokutu vo výške 2.000,- Kč za každý začatý deň neoprávneného zadržiavania predmetu dodania zo strany objednávateľa.

10. Záruka za akosť

10.1 Dodávateľ poskytuje objednávateľovi na tovar záruku za akosť iba v prípade, že sa k tomu výslovne zaviaže v zmluve alebo v ponuke a určí súčasne dĺžku záručnej doby. V iných prípadoch sa dodávateľ k záruke za akosť nezaväzuje. Všetky nižšie uvedené ustanovenia tohto článku sa použijú iba v prípadoch, keď je záruka za akosť dohodnutá vyššie uvedeným spôsobom.
10.2 Záručná doba beží odo dňa podpisu odovzdávacieho protokolu.
10.3 Prípadnú reklamáciu vád predmetu zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 24 hodín od chvíle, kedy boli vady zistené, a to písomne ​​do rúk dodávateľa alebo elektronickou formou (e-mailom).
10.4 Objednávateľ je povinný zaistiť pravidelnú servisnú údržbu tovaru, a to u autorizovaného servisu Bottling Printing s.r.o. V opačnom prípade objednávateľ stráca nároky a práva vyplývajúce zo záruky.
10.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že do tovaru bude odoberať originálne prevádzkové náplne, a to výhradne od dodávateľa. V opačnom prípade objednávateľ stráca nároky a práva vyplývajúce zo záruky.
10.6 Záruka sa nevzťahuje na spotrebný materiál, na vady spôsobené nesprávnou obsluhou a údržbou predmetu zmluvy a na vady spôsobené používaním neoriginálnych prevádzkových náplní.
10.7 V prípade vykonania záručnej opravy u kupujúceho, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s prepravou servisného technika do miesta vykonania opravy. Predávajúci za účelom fakturácie týchto nákladov, vystaví kupujúcemu faktúru, v ktorej uvedie presnú špecifikáciu nákladov.
10.8 Práva objednávateľa z plnenia, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, určuje dodávateľ.
10.9 Objednávateľ je povinný poskytnúť dodávateľovi všetku súčinnosť potrebnú na zhodnotenie reklamovaných vád a následnému odstráneniu vád či inému spôsobu riešenia uplatnených vád.

11. Sankčné dojednania

11.1 V prípade omeškania objednávateľa s riadnym platením dodacej ceny či jednotlivých faktúr vzniká dodávateľovi právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý hoci aj začatý kalendárny deň omeškania.

12. Zmeny VOP

12.1 Tieto VOP môže v súlade s ust. § 1752 OZ dodávateľ zmeniť v prípade, že dôjde k zmene právnej úpravy alebo jej výkladu iba takým spôsobom, aby tieto VOP boli v súlade s platnou právnou úpravou. V takom prípade je dodávateľ povinný zaslať objednávateľovi oznámenia, ktoré ustanovenia VOP a akým spôsobom sa menia, pričom objednávateľ je oprávnený do 14-tich dní odo dňa doručenia tohto oznámenia zmeny VOP písomne ​​odmietnuť a z tohto dôvodu zmluvu vypovedať s výpovednou lehotou 3 mesiace, ktorá začne bežať prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom je písomná výpoveď doručená objednávateľovi.

13. Záverečné dojednania

13.1 Odchylné dojednania v zmluve majú pred znením VOP prednosť.
13.2 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené týmito VOP a ani zmluvou sa riadia OZ v platnom znení.
13.3 Započítanie na pohľadávky vzniknuté zo zmluvy alebo VOP sa nepripúšťa.
13.4 Práva vzniknuté zo zmluvy alebo z VOP nesmú byť postúpené bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany. Za písomnú formu je na tento účel považovaná výmena e-mailových či iných elektronických správ.
13.5 V prípade omeškania niektorej zo zmluvných strán s plnením povinností sa druhá strana zaväzuje poskytnúť strane v omeškaní dodatočnú 14-dňovú lehotu na splnenie povinností, počas ktorej nepatrí dotknutej strane právo na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že strana v omeškaní nesplní povinnosti ani v tejto dodatočnej lehote, je druhá strana oprávnená od zmluvy odstúpiť.
13.6 Práva, ktorejkoľvek zo zmluvných strán, na náhradu škody vzniknutej v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy alebo z VOP sú limitované v maximálnej výške 20% celkovej dodacej ceny tovaru.
13.7 Uplatnením zmluvnej pokuty podľa zmluvy alebo VOP nie je dotknutý ani obmedzený nárok na náhradu vzniknutej škody. Ustanovenie § 2050 OZ sa tak neuplatní.
13.8 Objednávateľ prehlasuje, že sa zoznámil s manuálom o obsluhe a údržbe tovaru.
13.9 Zmluvné strany sa podľa zákona č. 216/1994 Zb. výslovne dohodli na tom, že všetky majetkové spory z tejto zmluvy, ako aj spory, ktoré by v budúcnosti vznikli z právneho vzťahu založeného touto zmluvou, s výnimkou sporov vzniknutých v súvislosti s exekúciou a sporov vyvolaných konkurzným konaním, pokiaľ nebudú vyriešené vzájomnou dohodou, je oprávnený rozhodovať podľa právneho poriadku Slovenskej republiky ako rozhodca JUDr. Michal BORTEL, advokát, ČAK: 12809, so sídlom Jakubské námestie 580/4, 602 00 Brno. Rozhodca určený touto rozhodcovskou doložkou bude spory rozhodovať bez ústneho pojednávania, iba na základe písomných materiálov predložených stranami. Ak však rozhodca nebude písomné materiály považovať za dostačujúce, je oprávnený nariadiť ústne pojednávanie. Rozhodcovské konanie sa bude konať podľa právneho poriadku SR a bude uplatnená zásada spravodlivosti.
Náklady rozhodcovského konania tvoria:
a) poplatok za rozhodcovské konanie je 5% z hodnoty predmetu sporu, najmenej však 210 € (nemá byť EUR suma?). K tomuto stanovenému poplatku sa pripočíta DPH v zákonnej výške. Poplatok predstavuje odmenu rozhodcu. Na odôvodnenú žiadosť môže rozhodca poplatok znížiť;
b) osobitné náklady vzniknuté v súvislosti s prejednávaním a rozhodovaním sporu v rozhodcovskom konaní.
Pri rozhodovaní o náhrade nákladov rozhodcovského konania budú primerane použité príslušné ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku. Rozhodcovský nález nadobúda dňom doručenia účinku právoplatného súdneho rozhodnutia a je súdne vykonateľný. Ak táto doložka neustanovuje inak, platí zákon č. 216/1994 Zb. Otázky rozhodcovského konania touto rozhodcovskou doložkou nevymedzené a týmto zákonom neupravené, je oprávnený rozhodnúť určený rozhodca sám.