Logo

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť techMARK SK s.r.o., Ventúrska 16, Bratislava 811 01, Slovenská republika, IČO: 46653091, IČ DPH: SK2023544292,  „ďalej len správca osobných údajov, týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania osobných údajov touto spoločnosťou, vrátane rozsahu práv subjektu údajov súvisiacich so spracovaním ich osobných údajov spoločnosťou techMARK SK s.r.o.

techMARK SK s.r.o. spracúva osobné údaje v súlade s platnou právnou úpravou, najmä Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“).

Správca osobných údajov
 techMARK SK s.r.o., Ventúrska 16, Bratislava 811 01, Slovenská republika, IČO: 46653091, IČ DPH: SK2023544292,
E-mail: info@techmark.sk
Tel: +420 736 756 383

Účel a rozsah spracovania osobných údajov

• Plnenie zmluvy (vrátane rokovaní o uzavretí alebo zmene tejto zmluvy)
techMARK SK s.r.o. spracováva osobné údaje zákazníkov primárne za účelom plnenia zmluvy, a to v rozsahu týchto identifikačných a adresných údajov: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, IČO, DIČ, adresa trvalého, príp. prechodného bydliska, doručovacia alebo iná kontaktná adresa, adresa miesta dodania plnenia, telefónne číslo, e-mailová adresa, príp. ďalších údajov vyplývajúcich zo zmluvy.

• Plnenie právnych povinností
Spoločnosť spracováva osobné údaje aj za účelom splnenia povinností, ktoré jej vyplývajúce z právnych predpisov, napr. pre vedenie účtovníctva, splnenie archivačných povinností a pod., a to v rozsahu týchto identifikačných a adresných údajov: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, IČO, DIČ, adresa trvalého, príp. prechodného bydliska, doručovacia alebo iná kontaktná adresa, adresa miesta dodania plnenia, telefónne číslo, e-mailová adresa.

• Priamy marketing (informačné a produktové kampane, obchodné oznámenia)
Osobné údaje zákazníkov môžu byť spracovávané taktiež za účelom zasielania obchodných oznámení a informácií o produktoch a službách techMARK SK s.r.o., iba však na základe poskytnutého súhlasu zákazníka. Osobné údaje sú potom spracovávané v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa. Spoločnosť techMARK SK s.r.o. je usporiadateľom spotrebiteľských súťaží pre zákazníkov, kedy v prípade výhry zákazníka môže byť na základe jeho súhlasu spracovávaná jeho podoba vo forme zhotovenia fotografie, príp. videonahrávky.

• Ochrana práv a právom chránených záujmov (napr. ochrana majetku a osôb v rámci vytvárania kamerových záznamov)
Za účelom zaistenia ochrany majetku Spoločnosti, ich zamestnancov a tretích osôb, ako aj ich majetku a zdravia sú na budovách v správe či vlastníctve spoločnosti techMARK SK s.r.o. inštalované kamerové systémy so záznamom, prostredníctvom ktorých tak môže dochádzať k spracovaniu osobných údajov zákazníkov v rozsahu zachytenej podoby.

Zdroje osobných údajov
Spoločnosť získava osobné údaje najmä od subjektov údajov v rámci rokovaní o uzavretí zmluvy a z verejne dostupných zdrojov (napr. verejné registre, evidencie, zoznamy). Spoločnosť nemonitoruje komunikáciu so zákazníkmi prostredníctvom telefonických hovorov.

Spôsob spracovania osobných údajov
Spôsob, ktorým je spracovávanie osobných údajov zákazníkov vykonávané, zahŕňa manuálne spracovanie aj automatizované spracovanie v informačných systémoch Spoločnosti. V rámci automatizovaného spracovania v týchto systémoch aj pri manuálnom spracovaní osobných údajov zákazníkov sú využívané zodpovedajúce technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov zákazníkov.

Spracovatelia a príjemcovia osobných údajov
Osobné údaje zákazníkov budú sprístupnené najmä zamestnancom Spoločnosti, ktorí budú poverení ich spracovaním. Okrem toho môžu byť osobné údaje sprístupnené aj tretím osobám, a to spracovateľom na základe uzavretých zmlúv o spracovaní osobných údajov (napr. dodávatelia a správcovia interného informačného systému Spoločnosti, poskytovatelia IT infraštruktúry, advokát a pod.) a príslušným orgánom štátnej správy za účelom plnenia ich povinností a na účely výkonu rozhodnutia (orgány činné v trestnom konaní, správca dane, súdy, orgány sociálneho zabezpečenia, súdny exekútor atď.), príp. ďalším príjemcom podľa potrieb a pokynov subjektov údajov. techMARK SK s.r.o. neodovzdáva osobné údaje do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám.

Cookies
Na skvalitnenie starostlivosti o zákazníkov, príp. potenciálnych zákazníkov sú na internetových stránkach Spoločnosti využívané tzv. cookies. Cookies sú malé textové súbory obsahujúce špecifické údaje, ktoré slúžia Spoločnosti na rozpoznanie počítača návštevníka internetových stránok Spoločnosti pri jeho komunikácii so Spoločnosťou prostredníctvom internetových stránok Spoločnosti a na následné využitie niektorých funkcií týchto internetových stránok.
Cookies sú ukladané k návštevníkovi prostredníctvom internetového prehliadača na jeho pevný disk. Ukladanie cookies prebieha na základe jeho súhlasu s tým, že ukladanie cookies môže kedykoľvek odmietnuť, a to v rámci nastavenia internetového prehliadača. Určité služby zákazníka, potenciálneho zákazníka však môžu vyžadovať ukladanie cookies av prípade odmietnutia ukladania cookies nebude zákazník, príp. potenciálny zákazník oprávnený takéto služby využívať.

Doba spracovania osobných údajov
Spoločnosť uchováva osobné údaje, ktorých právnym titulom je:
• súhlas, po dobu do odvolania tohto súhlasu,
• plnenie zmluvy, po dobu trvania zmluvy alebo po dobu poskytnutej záruky a ďalej po dobu 10 rokov od skončenia platnosti zmluvy (v súvislosti s pozáručnými službami),
• plnenie právnych povinností, po zákonom stanovenú dobu.
Po ukončení doby spracovania osobných údajov sú osobné údaje likvidované podľa platnej právnej úpravy, najmä podľa zákona č. 449/2004 Zb., o archívníctve a spisovej službe.

Práva subjektu osobných údajov
Subjekt údajov, ktorého osobné údaje sú spoločnosťou techMARK s.r.o. spracovávané, má v súvislosti s ochranou osobných údajov, nasledujúce práva:

Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov
Subjekt údajov, ktorého osobné údaje sú spracovávané na základe súhlasu, má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania pred jeho odvolaním.

Právo na prístup k osobným údajom
Subjekt údajov má právo získať od Spoločnosti potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a ak je to tak, má právo získať prístup k týmto osobným údajom ak informáciám o:
• účeloch spracovania;
• kategóriách dotknutých osobných údajov;
• príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené;
• plánovanej dobe, počas ktorej budú osobné údaje uložené, alebo ak ju nie je možné určiť, kritériá použité na stanovenie tejto doby;
• existenciu práva požadovať od správcu opravu alebo výmaz osobných údajov alebo obmedzenie ich spracovania;
• práve podať sťažnosť na dozornom úrade;
• všetkých dostupných informáciách o zdroji osobných údajov;
• skutočnostiach, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, profilovaniu, o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracovania.

Právo na opravu
Subjekt údajov má právo na to, aby Spoločnosť bez zbytočného odkladu opravila nepresné osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. S prihliadnutím na účely spracovania má tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia.

Právo na výmaz
Má právo na to, aby správca bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, pokiaľ je daný jeden z týchto dôvodov:
• osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;
• dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého boli údaje spracované, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na spracovanie;
• subjekt údajov vznesie námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie
• osobné údaje boli spracované protiprávne;
• osobné údaje musia byť vymazané na splnenie právnej povinnosti;
• osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Právo na výmaz sa neuplatní, ak je spracovanie nevyhnutné:
• na výkon práva na slobodu prejavu a informácie;
• na splnenie právnej povinnosti, alebo na splnenie úlohy vykonanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorou je správca poverený;
• z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia;
• na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že by právo uvedené v odseku 1 znemožnilo alebo vážne ohrozilo splnenie cieľov uvedeného spracovania;
• na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracovania
Subjekt údajov má právo na to, aby Spoločnosť obmedzila spracovanie v ktoromkoľvek z týchto prípadov:
• subjekt údajov popiera presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby správca mohol presnosť osobných údajov overiť;
• spracovanie je nezákonné a dotknutá osoba odmieta výmaz osobných údajov a žiada namiesto toho o obmedzenie ich použitia;
• Spoločnosť už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale subjekt údajov ich požaduje pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
• subjekt údajov vzniesol námietku proti spracovaniu, kým nebude overené, či oprávnené dôvody Spoločnosti prevažujú nad oprávnenými dôvodmi subjektu údajov.

Pokiaľ bolo spracovanie obmedzené, môžu byť tieto osobné údaje, s výnimkou ich uloženia, spracované iba so súhlasom dotknutej osoby, alebo z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov, z dôvodu ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu.

Ak pominú dôvody, pre ktoré bolo uplatnené právo na obmedzenie spracovania, Spoločnosť obmedzenie spracovania zruší, pričom o tom vopred upovedomí subjekt údajov.

Právo na prenositeľnosť údajov
Subjekt údajov má právo získať osobné údaje, ktoré Spoločnosti poskytol, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo predať tieto údaje inému správcovi, alebo pokiaľ je to technicky možné, žiadať, aby si ich správcovia odovzdali medzi sebou, a to v prípade, že:
• spracovanie je založené na súhlase alebo na zmluve; a
• spracovanie sa vykonáva automatizovane.

Právo vzniesť námietku
Subjekt údajov má právo vzniesť kedykoľvek námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré je založené na oprávnených záujmoch správcu, tretej strany alebo je nevyhnutné na splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme.

Právo podať sťažnosť
Subjekt údajov má právo podať sťažnosť na postup Spoločnosti priamo u nej alebo sa obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania
Subjekt údajov má právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania, ktoré má pre neho právne účinky alebo sa ho obdobným spôsobom významne dotýka, ibaže je to:
• nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a správcom údajov;
• povolené právom SR alebo Európskej únie a ktoré tiež stanovuje vhodné opatrenia zaisťujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov subjektu údajov;
• založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

Subjekt údajov môže svoje práva uplatniť kontaktovaním Spoločnosti na nižšie uvedených kontaktoch.

Spoločnosť poskytuje informácie zásadne písomne ​​v listinnej podobe. Ak kontaktuje subjekt údajov Spoločnosť telefonicky alebo e-mailom, budú mu informácie poskytnuté elektronicky, ak nepožiada o iný spôsob.

Kontaktné údaje pre uplatnenie práv subjektov údajov:
• písomne ​​na adrese prevádzky Spoločnosti: Bezručova 25, Mikulov 692 01
• e-mailom na adrese: info@techmark.sk
• telefonicky na čísle: +420 736 756 383